+358 40 900 0770

asiakaspalvelu@muuttokarhut.fi

Rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Muuttokarhut Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisteri käsittää Muuttokarhut Oy:n muutto-, vuokra- ja laskutusasiakkaat.

Laatimispäivä
1.9.20

 

Rekisterinpitäjä
Muuttokarhut Oy

Hämeentie 155

040 9000 770

tuomo.karhu@muuttokarhut.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tuomo Karhu

Hämeentie 155

040 9000 774

tuomo.karhu@muuttokarhut.fi

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
Rekisterin käyttötarkoitus on organisaation asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää organisaation omissa rekistereissä esimerkiksi mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Organisaatio saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita, jolloin osia rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Käsittelyn oikeusperusteena on sopimus

 

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

–  Henkilön etu- ja sukunimi

–  Henkilöasiakkailta henkilötunnus

–  Edustamansa yhteisö

–  Sähköpostiosoite

–  Postiosoite

–  Puhelinnumero

–  www-osoite

–  IP numero

–  Tiedot aikaisemmista tilauksista

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan internettilauslomakkeella jättämät tiedot, sekä asiakkaiden puhelintilausta tai sähköpostitilausta tehdessä luovuttamat tiedot. Asiakkaasta voidaan saada tietoa myös yhteistyökumppaneiden palveluista (kuten luottopäätöspalvelu) tai muista digitaalisista lähteistä, evästeiden kautta.

Osa tiedoista voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta, mikäli Muuttokarhut Oy osallistuu kolmannen osapuolen asiakkaalle tarjoamaan palveluun. Tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa asiakas tilaa välivarastoinnin kuljetuksineen kolmannelta osapuolelta ja kolmas osapuoli ulkoistaa tavaroiden kuljetuksen Muuttokarhut Oy:lle. Tietoihin voidaan pyytää päivityksiä vain rekisteröidyltä itseltään, tai hänen edustajaltaan.

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi palveluiden tuottamiseen, luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole reksiterinpitäjän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Henkilötietojen säilyttämisaika
10 vuotta asiakkuuden päättymisestä lukien.

 

Tietojen  luovutukset
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta markkinointitarkoitukseen. Tietoja ei normaalitilanteessa luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vain seuraavissa tilanteissa:

  • Jos asiakkaan tilaaman palvelun toteuttaminen sitä edellyttää
  • Saatavan perintätarkoituksessa perintätoimistolle
  • Suomen lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa
  • Tietoja luovutetaan vain sen verran, kuin se kussakin edellä mainitussa tilanteessa on tarpeellista.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole organisaation tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet A: Manuaalinen aineisto

  • Asiakastapahtumissa kerättävät yhteystiedot ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. Kiinteistö on videovalvottu
  • Ainoastaan määrätyillä, salassapitositoumukseen suostuneilla työntekijöillä on oikeus käsitellä manuaalisesti tallennettuja asiakastietoja.
  • Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet B: ATK:lla käsiteltävät toiminnot

  • Ainoastaan määrätyillä organisaation ja sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.
  • Jokainen käyttäjä on suostunut salassapitositoumukseen. Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään.
  • Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

 

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

–  vierailijan IP-osoite

–  vierailun ajankohta

–  selatut sivut ja sivujen katseluajat

–  vierailijan selain

 

Sinun oikeutesi

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

 

GOOGLE ANALYTICS

Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmätieto- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chrome- selaimen lisäosalla.

 

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön suomeksi tai englanniksi. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalvelupisteeseen.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä organisaation asiakaspalveluun tai henkilörekisterin ylläpitäjälle. Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan viivytyksettä. Virheen korjaamisesta ilmoitetaan sille, jolta virheelliset tiedot on saatu tai jolle tiedot on luovutettu. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

 

Rajoittamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojenkäsittelyn rajoittamista esim. jos rekisterissä olevat henkilötiedot ovat virheelliset. Yhteydenotot rekisterin vastuuhenkilölle.

 

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevia henkilötietoja sekä rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Pyynnöt voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli toimit yritys- tai organisaation yhteyshenkilönä ei tietojasi voida poistaa tänä aikana.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Mikäli katsot, että sinua koskevassa henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, niin sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle. Kantelun voit tehdä myös siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka. Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

p. 029 56 66700

tietosuoja@om.fi www.tietosuoja.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan unohdetuksi kun tilauksen sopimusvelvoitteet on täytetty ja laskut on maksettu.